ระบบกรองในตู้ปลา

       ปลาเมื่อมาดำรงชีวิตอยู่ในตู้ปลาซึ่งเป็นระบบปิดซึ่งน้ำไม่มีการไหลเวียน เปลี่ยนถ่ายมากนักเมื่อเทียบกับการดำรงชีวิตอยู่ตามธรรมชาติ ในขณะที่มีการให้อาหาร ซึ่งปลาอาจได้รับอาหารมากกว่าในธรรมชาติเสียอีกเนื่องจากผู้เลี้ยงทุกคนต้องการ ให้ปลาของตนโตเร็วๆและ มีความสวยงาม ในเรื่องนี้ สัตวแพทย์ได้สรุปว่า ปัญหาหลักของปลาตู้ที่เจ็บป่วยมาจากการให้อาหารที่มากเกินไป สรุปก็คือการให้อาหารปลาที่มากเกิน เป็นโทษต่อปลามากกว่าการให้อาหารที่น้อย จากการให้อาหารที่มากจึงมีเศษอาหารที่เหลือตกค้างตามซอกหรือมุมอับต่างๆประกอบ กับปลามีการขับถ่ายของเสียอยู่ตลอดเวลา ของเสียเหล่านั้นก็หมุนเวียนอยู่ในตู้ปลา และเมื่อสะสมมากเข้าก็เกิดการเน่าเหม็น เป็นพิษต่อปลาที่เลี้ยงอยู่ในตู้ การแก้ไขทำได้โดยการกำจัดของเสียที่มีอยู่ออกไปก็คือ